Sách bài tập toán lớp 6 tập 1 và 2

    Tôn thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận, Phạm Đức Quang

    Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam