Sách bài tập toán lớp 6 tập 1 và 2

Tôn thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận, Phạm Đức Quang

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam