Vì sao sau chiến tranh Thế giới thứ I, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Giải phóng dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ vì:

  • Do chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc đã tác động trực tiếp đến các nước Châu Á.
  • Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ
  • Ảnh hưởng của thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga
  • Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
  • Phong trào độc lập dân tộc diễn ra mạnh mẽ dưới nhiều hình thức và lôi kéo đông đâỏ tầng lớp nhân dân tham gia.
  • Phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt hơn so với những năm đầu thế kỷ XX.

Vì sao sau chiến tranh Thế giới thứ I, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?
2.3 (45%) 4 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC