Trình bày Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862 ? – Lịch Sử lớp 8

Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862

  • Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn lôn.
  • Mở ba cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.
  • Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.
  • Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

Trình bày Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862 ? – Lịch Sử lớp 8
3.05 (61.05%) 19 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC