Phân tích mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát. Các Doanh nghiệp Việt Nam thường nhấn mạnh vào công tác nào?

Quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát

Hoạch định là 1 quá trình ấn định những mục tiêu và xác định những biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.

Hoạch định của quản trị vạch rõ con đường để đi tới mục tiêu đã đặt. Kiểm soát là một chức năng cuối cùng của quá trình quản trị: Hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra – kiểm soát, nhưng chúng không phải là chức năng thứ yếu mà ngược lại chúng là một chức năng quan trọng, nó có ý nghĩa to lớn trong quá trình quản trị. Hoạch định là căn cứ quan trọng để thực hiện kiểm soát. Kiểm soát giúp chúng ta điều chỉnh hoạch định.

1- Thông qua kiểm tra – kiểm soát mà nhà quản trị nắm bắt được tiến trình thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ. Từ đó có sự điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót tránh những tổn thất lớn hơn. 2- Nhờ có kiểm tra – kiểm soát mà xác định tính đúng đắn các khâu hoạch định, tổ chức,

điều khiển và ngay chính bản thân nó. 3- Kiểm soát là một biện pháp thúc đẩy đối tượng đạt đến mục tiêu của tổ chức.

4- Kiểm sốt ể ảm bảo kết quả ạt ược ph hợp với mục tiu của tổ chức 5- Việc kiểm sốt phải ưa ến hnh ộng. Kiểm sốt chỉ ược coi l ng ắn nếu những sai lệch so với kế hoạch ược tiến hnh iều chỉnh, thơng qua việc lm lại kế hoạch, sắp xếp lại tổ chức…Nếu tiến hnh kiểm sốt, nhận thấy ược ci sai lệch m khơng iều chỉnh thì việc kiểm sốt l hồn tồn vơ ích. 6- Cơ chế kiểm sốt phải ược thiết kế căn cứ trn kế hoạch  ề ra, căn cứ vo hoạt ộng của

doanhnghiệp, 7- Nhờ có hoạch định mà phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra nhằm làm cho các hoạt

động đó đúng mục tiêu. Các doanh nghiệp Việt Nam ít chú trọng đến hoạch định, chỉ chú trọng kiểm tra, giám sát

Câu 10: Hãy đánh giá công tác phân quyền của cac DNVN. Nêu ví dụ thực tiễn để minh hoạ. Phân quyền là việc giao quyền ra quyết định cho cấp dưới. Trong mỗi tổ chức đều cò một sự phân quyền nào đó, nhưng cũng không thể có sự phân quyền tuyệt đối, vì nếu nhà quản trị giao phó hết quyền lực của mình, cương vị quản trị của họ sẽ biến mất đi.

– Các doanh nghiệp Việt Nam có mức độ phân quyền thấp, đó là số lượng các quyết định được

đưa ra chủ yếu là của cấp cao, ở các cấp thấp hơn càng ít. – Các quyết định của cấp thấp trong tổ chức đề ra không quan trọng – Một nhà quả trị thường xuyên kiểm tra các quyết định cùng với những người khác. Các nhà quản trị cấp thấp phải thông báo về quyết định đó với cấp trên sau khi ban hành ra hoặc tham khảo ý kiến cấp trên trước khi ra quyết định. – Công tác phân quyền không rõ ràng, biểu hiện là đã phân quyền rồi nhưng các quản trị viện

cấp cao luôn kiểm soát phương pháp thực hiện của các quản trị viên cấp dưới. – Do không có khoa học và nghệ thuật uỷ quyền nên các quản trị viên cấp cao không muốn

phân quyền cho cấp dưới vì sợ giảm quyền, thiếu tin tưởng cấp dưới. Ví dụ thực tiễn để minh hoạ.

Câu 11: Hãy nêu 5 phẩm chất quan trọng của Giám đốc DN vừa và nhỏ GĐ của những công ty có quy mô rất lớn. Lãnh đạo của các tập đoàn ở Việt Nam đã có những năng lực đó hay chưa. Hãy nêu ví dụ thực tiễn để minh họa.

A/ Phẩm chất quan trọng:

  1. Hiểu được con người.
  2. Khả năng tư duy: có tầm nhìn xa và phải có khả năng chia sẻ tầm nhìn.
  3. Dám thừa nhận cái sa.i
  4. Có khả năng phát hiện nhân tài.
  5. Tinh thần ham học hỏi.

B/ Lãnh đạo của các tập đoàn ở Việt Nam đã có những năng lực đó hay chưa Lãnh đạo của các tập đoàn ở Việt Nam đã có những năng lực đó hay chưa:

→ Lãnh đạo của các tập đoàn DN VN thường không quan tâm và tìm hiểu năng lực, sở trường của nhân viên. Đó là yếu tố then chốt quyết định thành công của DN vì chúng ta phải làm việc với con người, con người là nhân tố quyết định thành công của DN.

C/ Hãy nêu ví dụ thực tiễn để minh họa:

→ Lãnh đạo Công ty Bông Bạch Tuyết.

Phân tích mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát. Các Doanh nghiệp Việt Nam thường nhấn mạnh vào công tác nào?
3 (60%) 2 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC