Những yếu tố ảnh hưởng đến cách quản lý, lãnh đạo của một giám đốc. GĐ có cần điều chỉnh cách quản lý, lãnh đạo cho phù hợp với những yếu tố đó hay không?

A/ Các yếu tố ảnh hưởng:

– Quy mô DN.

– Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh.

– Kinh nghiệm.

– Môi trường kinh doanh:

Tầm vĩ mô:

Môi trường kinh tế: Lãi suất, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái.

Môi trường chính trị, luật pháp.

Môi trường văn hóa

Tầm vi mô:

Khách hàng

Những người cung ứng

Các đối thủ cạnh tranh

Môi trường bên trong:

Yếu tố nhân lực

Khả năng tài chính

Khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Văn hóa tổ chức.

B/ GĐ có cần điều chỉnh cách quản lý, lãnh đạo cho phù hợp với những yếu tố đó hay không?

GĐ các DN VN cần có những thay đổi trong công tác dự báo và phân tích môi trường ở tầm vĩ mô do chúng ta đã gia nhập WTO. Bên cạnh đó, cũng phải chú trọng môi trường vi mô đặc biệt chú trọng môi trường bên trong công ty, xây dựng dội ngũ nhân viên đủ mạnh về mặt chuyên môn đồng thời thực hiện các biện pháp động viên, khuyến khích hợp lý.

Những yếu tố ảnh hưởng đến cách quản lý, lãnh đạo của một giám đốc. GĐ có cần điều chỉnh cách quản lý, lãnh đạo cho phù hợp với những yếu tố đó hay không?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC