Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội của nhà Trần? Em nhận xét gì về quân đội nhà Trần?

• Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.
• Ở làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.
• Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách “Ngụ binh ư nông” và theo chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
• Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.
• Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc.
* Nhận xét:
• Tổ chức quân đội thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
• Mối quan hệ giữa quan – quân đồng nhất.

Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội của nhà Trần? Em nhận xét gì về quân đội nhà Trần?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC