Em hãy kể lại chuyện đã đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

Ngày xưa, đời hùng vương 18 có công chúa mị nương xinh đẹp. Vua cha muốn kén rể hiền tài.

Có hai vị thần đến cầu hôn cùng một ngày. Một người là sơn tinh, thần núi ba vì tuấn tú tài giỏi. Chàng vẫy tay về phía đông hiện ra đồi núi, vẫy tay về phía tây mọc hàng dãy núi đồi. Một chàng là thủy tinh ở biển đông, có tài hô mưa gọi gió. Cả hai đều xứng đáng là rể của vua.

kể lại chuyện đã đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

Vua hùng phân vân gọi các quan vào bàn bạc và phán với hai thần:

– Ngày mai ai đem: một trăm ván cơm nếp, một trăm cặp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước được rước mị nương.

Hôm sau, sơn tinh đến trước được rước mị nương về.

Thủy tinh đến sau, nổi giận, dâng nước làm lũ lụt hô mưa gọi gió định cướp lại mị nương. Sơn tinh không nao núng dâng núi đồi cao hơn lũ lụt chống cự. Đánh ròng rã mấy tháng, thủy tinh phải rút lui. Từ đó hàng năm thủy tinh dâng lũ lụt đánh sơn tinh nhưng đều thua.

 

Em hãy kể lại chuyện đã đọc: Sơn tinh, Thủy tinh
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC