Bằng lý luận và thực tiển hãy chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình CMVN?

Lý luận: Vì CNXH đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

  • CNXH dựa vào quan điểm CN mác-lê và chủ tịch HCM

Thực tiển:

+ Giai đoạn 1930-1954: đặc điểm CNXH là ĐLDT( là mục tiêu trực tiếp) và CNXH

Tác dụng của CNXH: đảm bảo cho CM DCND theo đúng hướng, đúng mục tiêu, có kết quả. tiêu biểu là: cm tháng 8, kháng chiến chống pháp để đến hiệp định gionevo

+ Giai đoạn 1954-1975:

Đặc điểm: kết hợp 2 nhiệm vụ của 2 miền. miền nam là cách mạng DTDCND, miền bắc là XD CNXH

Tác dụng: giải phóng miền nam thống nhất đất nước

+ Giai đoạn 1975- nay:

Đặc điểm: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh và ĐLDT gắn liền chặt chẽ với CNXH

Tác dụng: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Bằng lý luận và thực tiển hãy chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình CMVN?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC